Friezenstal / Bed & Breakfast
 

Fokkerij gestart in 2014

Na de aankoop van 2 stermerries (Jasper x Andries) en (Tsjalke x Fetse) zijn we in de nieuwe setting gestart met de fokkerij.

2015: Yske (Maurtis x Jasper)

2016: Beeuwke (Fonger x  Tsjalke)

2017: Eyk (Maurits x Tsjalke) VERKOCHT

2018: Idske (Fonger x Tsjalke)

           Gys (Markus x Jasper)

2019: Jynte (Menne x Tsjalke)

            Lyke (Tymen x Jasper)

2020: Verwacht (Tymen x Tsjalke)

            Verwacht  (Markus x Jasper)


Meer info op onze Facebookpagina.

Opbellen
E-mail
Info